«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده هاي محترم نيكونژاد ـ فرضي همداني

خانواده هاي محترم نيكونژاد ـ فرضي همداني شهباز نيكونژاد شهبازوار پر كشيد و از ميان ما رفت خصال نيك او مسماي نامش بود، انساني والا ـ دوستي باوفا و مديري توانا بود. با تســليت به همه دلسوختگان از دســت دادن او بخصوص همســر و فرزندانش، طلب رحمت خداوندي برايش داريم روحش شــاد و راهش پر رهرو باد.

خانواده هاي: احمدي تهراني ـ عارف ـ سامانيان

CAPTCHA