«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
آقـاي حاج عباس حقيقت جو

با نهايت تأســف و تأثر، درگذشــت آقـاي حاج عباس حقيقت جو همســر و پدري دلســوز و مهربان را به اطلاع كلية دوســتان و آشنايان مي رســاند. به همين مناسبت مجلــس ختمي در روز دوشــنبه مــورخ 6/11/1393 از ساعت 16 الي 17/30 در مسجد نور واقع در ميدان فاطمي برقرار مي گردد.

حضور سروران گرامي موجب شادي روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.

همسـر و فرزنـدان: زهرا ارشـاد، دكتر مژگان و مهندس محمدامين حقيقت جو

CAPTCHA