«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
مرحوم ســيدمحمد كاظمی شريعت پناهی

با نهايت تأســف و تأثر درگذشــت مرحوم مغفور آقای مهندس ســيدمحمد كاظمي شريعت پناهی را بــه اطلاع كليه دوســتان و همكاران مي رســاند. مراســم ختم آن شــادروان از ساعت 18 روز پنجشــنبه 26 تیر در مســجد جامع شهرك غرب برگزار مي گردد

شركت ساختمانی رامكله

CAPTCHA