«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
هيأت محترم نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و يزد

با نهايت تأســف و تأثر درگذشــت آقاي حاج سيداحمد اخوان دســتمالچی را تســليت عرض نمــوده و برای آن مرحوم علو درجات آرزومندم.

اسدا... عسگراولادی

CAPTCHA