«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي مهندس آذرنژاد

جناب آقاي مهندس آذرنژاد

معاونت محترم عمراني استانداري اردبيل

با نهايت تأسف درگذشت خواهر گراميتان را به جنابعالي و خاندان معظم تسليت مي گوئيم.

محمدحســن شــهلوی ـ رئيــس كانون بازنشســتگان دانشگاه تبريز - امير علی شهلوی و همكاران دفاتر وكالت

CAPTCHA