«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي دكتر سيد احمد كشفي

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای دكتر سيد احمد كشفی

بــا نهايت تأســف و تأثر درگذشــت ابــوی گراميتان را تســليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحــوم غفران الهی و براي جنابعالی و بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.

هيئت مديره، سهامداران و كاركنان بيمارستان چشم پزشكی نگاه

CAPTCHA