«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده محترم دكتر ارسطو كيمياوي

با نهايت تاســف درگذشــت پزشــكي عاليقدر را به شما تسليت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات را خواستاریم.

گروه بيهوشی بيمارستان توس

CAPTCHA