«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي دكتر عليرضا جوادزاده

جناب آقاي دكتر عليرضا جوادزاده - متخصص محترم چشم

با نهايت تأســف و تأثر درگذشــت ابوی گراميتان جناب آقای بيوك جــوادزاده را خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تســليت عرض نموده، بقــای عمر و صبر جميل بازماندگان را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

پزشكان و كاركنان مركز چشم پزشكی - حكيمان نور تبريز

CAPTCHA