«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي دكتر فرهاد سميعي

با نهايت تأســف و تأثر درگذشــت پسرعموي گراميتان را تســليت عــرض نمــوده، و از خداوند منــان براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.

مدیر عامل - هیئت مدیره - پزشکان و پرسنل بیمارستان لاله

CAPTCHA