«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
اولين ســالگرد درگذشت حاجيــه خانم مزين برازنده
shadravan

اولين ســالگرد درگذشت جانــكاه عزيزجــان، جان جانــان مادرمان ســركار حاجيــه خانم مزين برازنده همســر مرحــوم جنــاب آقاي حــاج محمدابراهيم نوردانــش را به اطلاع كليه اقــوام و آشــنايان محتــرم مي رســاند. طبــق وصيت آن مرحومه ســفركرده كليه هزينه مراسم صرف امور خيريه خواهد شد.

خانواده نوردانش و كليه بستگان

CAPTCHA