«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي مهندس احمد مجيد

جناب آقاي مهندس احمد مجيد

بدينوسيله فوت برادر گراميتان را از طرف خود و همكاران تســليت عرض نموده و بقاي عمــر خانواده گرامي را از خداوند خواستارم.

دكتر هوشنگ رئيسي - شركت تهران بركلي

CAPTCHA