«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
خانواده محترم عودباشي

خانواده محترم عودباشي

بــا اندوه فراوان درگذشــت همــكار گرامي مان مرحوم احمد عودباشــي را به شما و ســاير بازماندگان تسليت گفته براي آن مرحوم رحمت و غفران الهي و براي شــما و ديگر وابســتگان محتــرم صبر و اجر جزيل از خداوند منان مسئلت داريم.

سردبيري و كاركنان مجله اطلاعات هفتگي

CAPTCHA