«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
شادروان دكتر يحيي اردلان
shadravan

شادروان دكتر يحيي اردلان

با نهايت تأســف درگذشت شادروان دكتر يحيي اردلان بزرگ خاندان اردلان، استاد دانشگاه، نويسنده، مترجم، ديپلمات بازنشسته وزارت امور خارجه و رئيس جامعه مترجمــان رســمي ايــران را به اســتحضار همكاران مي رســاند. مجلس يادبود روز سه شــنبه 17 تيــر ماه از ســاعت 17 تا 18:30 در مســجد الغدير واقع در بلوار ميرداماد منعقد اســت. حضور دوســتان موجب آرامش روح آن شــادروان و تسلاي خاطر بازماندگان خواهد بود.

دكتر ســيدعلي كاظمي، مديركل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضائيه

CAPTCHA