«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
مرحوم جمال الدين عالمي
shadravan

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت جمال الدين عالمي كارشــناس رسمي دادگســتري و بزرگ خاندان عالمي را كه به رحمت ايزدي پيوســته اســت، به اطلاع همگان مي رساند. بــه همين مناســبت مراســم يادبود آن مرحــوم در روز دوشــنبه 1393/04/16 از ســاعت 16:30 لغايــت 18 در مســجد اميرالمومنيــن ع  اميرآبــاد برگــزار خواهد شد.

حضــور پر مهر شــما موجب شــادي روح آن مرحوم و تسلاي خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده هاي: عالمي و محبيان

CAPTCHA