«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
بازگشت همه به سوي اوست

با اندوه و تأسف بسيار درگذشت خانم فاطمه ميرزانظري همسر شادروان حشمت اﷲ خياط زاده را به خاندان ارجمند خیاط زاده تســليت عــرض مي كنيــم.

در ضمن به اطلاع میرساند مجلس ترحيم آن بانوي فرهيخته روز دوشــنبه 1393/04/16 از ســاعت 17 تا 18:30 در مسجد الزهرا س واقع در خيابان شهيد عراقي، نبش كوچه گل سرخ برگزار خواهد شد.

اديب برومند ـ دكتر لقا اردلان ـ بانو فرشــيد افشــار ـ دكتــر هرميداس باوند ـ دكتــر علي رشــيدي ـ حســين شاه حســيني ـ منوچهر ملك قاســمي ـ

CAPTCHA