«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
هوالباقي دو سال گذشت
shadravan

چهاردهم تیر ماه مصادف با دومین سال درگذشت مرحوم دکتر حسن دادبان، اســتاد فرهيخته دانشكده حقــوق و علــوم سياســي دانشگاه تهران مي باشد. بــه يــاد ايثار و گذشــت و تمــام خوبيهايش و به پاس بدعتهايــي كه در وجودمان به ارمغان گذاشت، يادش را گرامي مي داريم.

از طرف: الحاجيه دادبان، فرزنددكتر علي دادبان

CAPTCHA