«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
شادروان محمد رضا سوداگر
shadravan

اکنون 25 سال از درگذشت محمدرضا سوداگر در سن 58  سالگي مي گذرد او انســاني اســتثنائي بود با زندگــي پرمحتــوا و پربار، سخت كوش، شجاع، وفادار، پــاك سرشــت و مهربان. همانطــور كه فكــر مي كرد، زندگــي مي كرد. نظري بلند به مقام انســان داشت و اين را با وجود تجربه كج روي ها از دست نداد. اميد به آينده  بــراي انســانها را تا آخرين تپش قلب بــراي خود زنده نگهداشــت. محصول تحقيقات اقتصادي او در كتابهاي متعددش باقي است و خاطره او در ذهن همگي آشنايان و فاميل جاويدان است.

از غم و درد مكن ناله و فرياد كه من  ****  زده ام فالي و فرياد رسي مي آيد

از طرف خانواده و دوستان

CAPTCHA