«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
سركار عليه خانم ديباجي - جناب آقاي مهندس امير وحيد گرجي

عزيزان ارجمند سركار عليه خانم ديباجي مديرعامل شركت محترم سينره جناب آقاي مهندس امير وحيد گرجي مديرعامل ارجمند شركت زردبند روح بلند و ســرافراز پاك گهر مهندس مهريار شــريف بختيار رئيس هيئت مديره هولدينگ طبيعت زنده از عالم خاك به عالم پاك پيوست. گرچــه مصيبت واژه كوچكيســت در ســوگ آن عارف بزرگ، اما مرگ كلام ذات بي زوال احديت است و تمكين در برابر مشيت الهي ادب است. ضمن عرض تسليت به محضر آن بزرگواران و همكاران صديق و سخت كوش شركت هاي هولدينگ ديار طبيعت زنــده از خداوند منان براي آن فقيد ســعيد طلب مغفرت و علــو درجــات و براي بازمانــدگان صبر جزيل و وافر مسئلت داريم.

هيئت مديره انجمن توليد كنندگان داروها و فرآورده هاي گياهان داروئي

CAPTCHA