«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
همكار محترم سركار خانم نوذري

با نهايت تأســف درگذشــت مادر گراميتان را به شــما و خانــواده محترم تســليت گفته و صبر و شــكيبايي براي بازماندگان آرزومنديم

سازمان آگهی

CAPTCHA