«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي دكتر رسول عزيزپور
shadravan

بانهايت تأســف و تأثر درگذشت برادر گراميتان مرحوم مغفور امير ســرتيپ دوم بازنشســته بهرام بزرگ مهر را به جنابعالي و خانواده محترمتان تســليت عــرض نمــوده و از درگاه ايزد منان براي آن شــادروان آمرزش الهي و براي شــما و بازماندگان صبر و ســلامتي آرزومنديم. بهمين مناســبت مراســم ختم آن مرحوم در روز پنج شنبه مورخ 2 مرداد در مسجدالنبي ص واقع در خيابان اميرآباد شــمالي مقابل كوي دانشگاه از ساعت 16:30 برگزار مي گردد.

هيئت مديره انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

CAPTCHA