«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي مهندس رحيم زاده

مديرعامل محترم مهندسين مشاور پاسار

با نهايت تأســف و تأثر درگذشــت پدر گرامي جنابعالي را تســليت گفته، غفران الهي براي آن شــادروان و طول عمــر بــا عزت بازماندگان محتــرم را از درگاه ايزد يكتا خواهانيم.

انجمن شركتهاي راه ســازي ايران

CAPTCHA