«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي دكتر حسين فهيمي

بانهايــت تأســف و تأثر درگذشــت والــده گرامي را به جنابعالــي و خانواده محترم تســليت عــرض نموده و از خداونــد بــزرگ علو درجات براي آن مرحومه و صبر و شكيبايي براي بازماندگان خواهانيم.

مديريت ـ پزشكان و كاركنان بيمارستان ايرانمهر

CAPTCHA