«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي دكتر محمد ابراهيم روستا

ضايعه غم انگيز درگذشــت همســر مؤمنه تان روانشاد مرحومــه مغفوره بانو عزيزه اخوت از تبار خدمتگزاران صديق عرصه آموزش و پرورش را تسليت عرض نموده، از درگاه خداونــد متعال براي آن فقيده ســعيده رحمت  واســعه الهي و براي بازماندگان محترم صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.

سرتيپ احمد ريسمانچيان و خانواده

CAPTCHA