«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
مرحوم محسن شهنواز

باكمال تأســف و تأثر درگذشت مرحوم محسن ( حميد ) شهنواز را به اطلاع كليه دوســتان و آشــنايان مي رســاند. به همين مناســبت مجلس ختمی روز دوشــنبه 30 تیر از ســاعت 18:30  در مســجد النبي ص واقع در خيابان اميرآبادشــمالي، بالاتراز كوي دانشگاه برگزار مي گردد.

خانواده شهنواز و ساير وابستگان

CAPTCHA