«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
شادروان خانم عزيزه اخوت

با اندوه فراوان درگذشــت همســري مهربــان، مادري داكار و آموزگاري نمونه شــادروان خانم عزيزه اخوت را به اطلاع بستگان، دوستان و همشهريان محترم يزدي مي رســاند. به همين مناســبت مجلس ترحيمي در روز دوشــنبه 30 تیر از ســاعت 18:45 مسجدالرضا)ع( واقع در خيابان نيلوفر برگزار مي گردد. حضور ســروران گرامي موجب شادي روح آن مرحومه و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده

CAPTCHA