«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي مهندس آرمين

فقــدان پــدر عزيزتــان، در ماهي كه قرآنيســت و ايامي كــه پيونــدي ويژه بــا ارادت ما به مــولاي متقيان دارد، تسليت. باشد تا كوشش هاي شما در آموزشهاي ديني كه سالها به آن اشتغال داشتيد، گلدسته اي باشد بر مزار پدر

سيد مجتبی صبوری

CAPTCHA