«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
محمـد علـي بهروزنيا
shadravan

يــاد و خاطــره همســر مهربــان و عزيــز و پــدر فداكار و بي نظير شادروان محمـد علـي بهروزنيا هميشــه برايمــان زنده و ماندگار خواهد بود.

هزينه مراسم سالگرد صرف امور خيريه مي گردد.

CAPTCHA