«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
جناب آقاي دكتر روح اﷲ عالمي

درگذشــت پدر بزرگوارتان را تســليت عــرض نموده و از خداونــد متعــال برای آن مرحوم آمــرزش و برای بازماندگان شكيبايی خواستارم.

محمد دزواره

CAPTCHA