«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
نعمـت اﷲ حميدي
shadravan

بــا نهايــت تأســف و تأثر درگذشــت شادروان نعمـت اﷲ حميدي را به اطلاع دوستان، وابستگان و آشــنايان محتــرم مي رســانيم.

بــه هميــن مناســبت مجلس ختمي روز جمعــه 10/11/93 از ســاعت 14 تــا 30/15 در مســجد الجواد(ع) واقع در ميدان هفت تير برگزار مي گردد.

حضور شما سروران گرامي سبب شادي روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.

خواهران: فردوس و برازنده حميدي

برادر: مهندس مسعود حميدي

خانواده هـاي: حميـدي ـ رفيعـي ـ حميـدي آشـتياني ـ هورنهاد ـ منتظري ـ جلالي و سـاير وابستگان

CAPTCHA