«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلی‏ فی‏ عِبادی وَ ادْخُلی‏ جَنَّتی‏» فجر/30-27.
شادروان کربلایی محمدرضا جوادی صوفيانی
shadravan

چهــل روز ناباورانــه از درگذشت همسری فداكار،  و پــدری مهربــان مرحوم مغفور شــادروان کربلایی محمدرضا جوادی صوفيانی گذشــت. به همين مناسبت مجلــس يادبــودی در روز پنجشــنبه 26 تیر ماه 1393 بــر مزار آن مرحوم، در بهشــت زهــرا س، قطعــه 254  رديف 127 شماره 12 برگزار می گردد.

CAPTCHA